INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DEMONTAŻU I UTYLIZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST


Realizując "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zabłudów na lata 2010 - 2032" Gmina Zabłudów planuje przygotowanie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.
 Z informacji przedstawionej przez WFOŚiGW w Białymstoku wynika, że dofinansowanie obejmować będzie do 100% kosztów:
- demontażu pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest,
- transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia poprzez składowania,
- unieszkodliwianie poprzez składowanie.

Wobec powyższego Gmina Zabłudów ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie  na  przedmiotowe zadanie.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Zabłudów, planujące w 2013  r. usunięcie wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji.

Wnioski należy zgłaszać w terminie do 15 listopada 2012 r.
 Wzór wniosku wraz z załącznikami można otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie (Referat Gospodarki Komunalnej), gdzie należy złożyć wniosek, bądź pobrać wniosek ze strony internetowej:

 http://um-zabludow.pbip.pl/?event=informacja&id=11427 

 Osoba do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań: Marta Goralewska,   Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 85 7188 669.
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale