KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WSPÓLNOTY POLSKIEJ W BIAŁOSTOCZKU


                BURMISTRZ ZABŁUDOWA 
          ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora 
              Szkoły Podstawowej 
         im. Wspólnoty Polskiej w Białostoczku

Adres szkoły: Białostoczek 8, 15-592 Białystok
 

Organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Białostoczku jest Gmina Zabłudów.

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW:

1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany,
który:

a) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz
              kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej;
b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo
              kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie
              z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku
              nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku
              nauczyciela  akademickiego;
d) przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał:
- co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
- pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
- w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy
w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej;
e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
f) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
              z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.
              674 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą
              dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.
              – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)
              oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
g) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
              lub umyślne przestępstwo skarbowe;
h) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie
              o ubezwłasnowolnienie;
i) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem
              środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
             17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
             publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) lub w art. 147 ust.
             1 pkt 4 ustawy  z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U.
             z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

2. Do konkursu może również przystąpić nauczyciel mianowany
    lub dyplomowany, który:
a) ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada
              przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium  nauczycielskie
              albo nauczycielskie kolegium języków obcych;
b) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole
              podstawowej;
c) spełnia wymagania określone w punkcie 1 lit. b – i.

3. Do konkursu może również przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która:
a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli
              państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
             (EFTA) –stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
              Konfederacji Szwajcarskiej;
b) ukończyła studia magisterskie;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż
              pracy na stanowisku kierowniczym;
d) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub
              postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
f) spełnia wymagania określone w punkcie 1 lit. b, e, g oraz i.

4. Do konkursu może również przystąpić nauczyciel  mianowany
 lub dyplomowany
, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji
 pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty,
 Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych
komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany
 urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów
ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001r. Nr 79,
 poz, 854 z późn. zm.), spełniający wymagania określone w punkcie 1 i 2,
  z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej
 oceny dorobku zawodowego.

OFERTY OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO KONKURSU POWINNY ZAWIERAĆ:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania
              i rozwoju szkoły,
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu
              osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz
              poświadczającego obywatelstwo kandydata,
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający
w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym–w przypadku
osoby niebędącej nauczycielem,
d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem
              kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy,
              o którym mowa w lit. c,
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem
              kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego
              wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub
              świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo
              świadectwa ukończenia kursu  kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
              wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne,
              postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za
              umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji
              związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa
              w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności
              za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz.
              114 z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
              o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),
j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust.
              3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji
              o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści
              tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.)
k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię
              aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
              – w przypadku nauczyciela,
l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię
              karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku
               nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa
              w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r, Karta Nauczyciela (Dz. U.
              z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia
              27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1366
              z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych
              i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej
              nauczycielem,
o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych
              osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
              osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach
              przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.


TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
      Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych
kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej w Białostoczku”
drogą pocztową lub osobiście
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów
w terminie do dnia 6 maja 2011r. w godzinach: 7.00 – 15.00.
      O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego
w Zabłudowie. Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, lub oferty
 niekompletne, nie będą rozpatrywane.
      Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powołana
przez Burmistrza Zabłudowa. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania
konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie
w formie pisemnej.
     Dokumenty kandydatów, którzy nie zostali dopuszczeni do postępowania
konkursowego, można będzie odebrać osobiście w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia
informacji o wynikach konkursu. Nieodebrane dokumenty będą odsyłane na adres
kandydatów. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane
w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie.
     Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie
 Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Zabłudowie.


Zabłudów, 19.04.2011r.                                     BURMISTRZ ZABŁUDOWA
      
                                                                                 Jacek W. Lulewicz
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale