OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA REALIZACJE INWESTYCJI DROGOWEJ POLEGAJĄCEJ NA ROZBUDOWIE UL. CERKIEWNEJ ORAZ ODCINKA UL. PODRZECZNEJ W ZABŁUDOWIE


AR.6740.03.9.2011
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
         Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 21.10.2011 r., po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Zabłudowa z dnia 02.08.2011r. (zmieniony w dniu 22.08.2011r. i 13.09.2011r.), wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Cerkiewnej oraz odcinka ulicy Podrzecznej w Zabłudowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na działkach o nr geod.: 374/1, 383/1, 442, 558, 387/1, 388/3, 388/4, 445/11, 445/13, 559/2 położonych w obrębie miasta Zabłudów i na działce o nr geod.: 251 położonej w obrębie Zabłudów Kolonia, gm. Zabłudów.
Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje:
- budowę nawierzchni jezdni ulicy Cerkiewnej i ulicy Podrzecznej, o łącznej długości 313 m, z dostosowaniem do parametrów technicznych dla ulicy i drogi klasy D, przewidzianej do realizacji na działkach nr geod.: 374/1, 383/1, 442, 559/2, 558, 387/1, 388/3, 445/11, 445/13, 559/2 położonych w obrębie miasta Zabłudów
- przebudowę wjazdów na posesje i drogi zbiorcze - na powierzchni 63 m2, przewidzianą do realizacji na działkach nr geod.: 374/1, 442, 558, 445/13, 559/2 położonych w obrębie miasta Zabłudów.
- budowę odcinka kanalizacji deszczowej z wprowadzeniem wody opadowej do istniejącego cieku - rzeki Rudnia – Ф 300 mm – 301 m, z przykanalikami – Ф 200 mm – 29 m, na działkach nr geod. 374/1, 442, 383/1, 558, 388/3, 388/4 – obręb Zabłudów i nr geod. 251
obręb Zabłudów Kolonia, gm. Zabłudów.
- demontaż i budowa kabli telefonicznych na działkach nr geod. 442, 374/1, położonych w obrębie miasta Zabłudów
- regulacja istniejących studni rewizyjnych kanału sanitarnego i istniejących zaworów wodociągowych;
z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:
obręb miasta Zabłudów:
nr geod. 374 na działki 374/1 i 374/2,
nr geod. 383 na działki 383/1 i 383/2,
nr geod. 387 na działki 387/1 i 387/2,
nr geod. 388/1 na działki 388/3 i 388/4,
nr geod. 445/9 na działki 445/11 i 445/12,
nr geod. 445/10 na działki 445/13 i 445/14,
Działki przewidziane do włączenia w pas dróg gminnych - ulica Cerkiewna 106890B – ulica Podrzeczna 106889 B - 374/1, 383/1, 387/1, 388/3, 445/11, 445/13.
Inwestycja nie przewiduje wycinki drzew.
 
         Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 313 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od 25.10.2011r. do 08.11.2011r.
 
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale