OWOCNE OBRADY


Remont przedszkola w Zabłudowie  - ramach tego zadania wyremontowane i wyposażone zostaną wnętrza sal przedszkolnych oraz pomieszczeń administracyjnych. Mała sala gimnastyczna mieszcząca się w szkole będzie dostosowana do potrzeb najmłodszych dzieci. Ogrodzony zostanie plac zabaw znajdujący się za przedszkolem.

 

 


Smutnym akcentem rozpoczęto obrady XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie. Radni oraz pozostałe przybyłe na posiedzenie osoby, minutą ciszy uczciły pamięć po świętej pamięci Mikołaju Stepaniuku – radnym III, IV i V kadencji samorządu.

            Podczas obrad Rada podjęła 13 uchwał oraz dokonała analizy stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.

Komendant Komisariatu Policji – Dariusz Kułak przedstawił Radzie dane liczbowe obrazujące poziom przestępczości na terenie gminy w 2009 roku. Ogółem odnotowano 972 wykroczenia w tym przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznemu – 111, bezpieczeństwu i porządkowi ruchu na drogach – 575, urządzeniom użytku publicznego – 36, przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości – 145. Pozostałe wykroczenia dotyczyły ochrony przyrody i zwierząt.

Komendant podziękował Radzie za przekazanie funduszy na remont dachu na budynku komisariatu oraz organizację dodatkowych, ponadnormatywnych patroli strzegących porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.

            Podjęte przez Radę uchwały dotyczyły m.in. udzielenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Zabłudowie 74% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ponadto radni dokonali analizy dwóch wariantów podziału powiatu białostockiego na okręgi wyborcze. Pozytywną opinię zyskał wariant, w którym w skład okręgu Nr 1 wchodzą gminy: Supraśl, Gródek, Michałowo i Zabłudów.

Ponadto Burmistrz wniósł pod obrady sesji projekt uchwały, którego podjęcie umożliwi gminie złożenie wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Remont i wyposażenie bibliotek przyszkolnych w Zabłudowie”. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem tej uchwały.

Dokonując zmian w budżecie gminy na 2010 rok, Rada zatwierdziła wydatki związane z takimi działaniami jak m.in.:

-        modernizacja drogi we wsi Ryboły,

-        wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych: Kamionka – Płoskie, Solniki – Koźliki, Kucharówka – Kowalowce,

-        założenie strony internetowej Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie.

            Burmistrz informując Radę o sposobie wykonania wcześniej podjętych uchwał, nadmienił, iż ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, gmina pozyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Remont przedszkola w Zabłudowie”. W ramach tego zadania wyremontowane i wyposażone zostaną wnętrza sal przedszkolnych oraz pomieszczeń administracyjnych. Mała sala gimnastyczna mieszcząca się w szkole będzie dostosowana do potrzeb najmłodszych dzieci. Ogrodzony zostanie plac zabaw znajdujący się za przedszkolem.

Gmina Zabłudów pozyskała również środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, na budowę wodociągów: Pawły – Ciełuszki – Kaniuki i Ochremowicze – Olszanka – Sieśki – Żywkowo.

Ponadto Burmistrz poinformował o zakupie przez Urząd licencji związanej z możliwością budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Licencja będzie udostępniona nieodpłatnie wszystkim osobom zainteresowanym budową takiej oczyszczalni na posesji położonej na terytorium gminy Zabłudów.

 


 

J. J
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale