PRZYSTĄPIONO DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI OBSZARU WSI MAŁYNKA


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZABŁUDOWA


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Małynka, w gminie Zabłudów

           Na podstawie art. 17, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 ze zm.) oraz art. 39 ust 1, art. 40, art. 54, ust 2 i art. 55, ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), dotyczących przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń planu, oraz udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską uchwały Nr VI/43/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII /290/10 z dnia 9 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Małynka, w gminie Zabłudów.


               Opracowaniem objęte zostały działki oznaczone geod. nr: 55/2, 61/2 i część dz. nr. 56 o łącznej pow. ok. 20 ha, z przeznaczeniem pod zabudowę letniskową, usługi o funkcji turystyczno-rekreacyjnej i odcinek drogi.


            Do planu sporządzona będzie prognoza oddziaływania na środowisko.


             Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski dotyczące w/w planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń tego planu.


             Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów, w terminie do dnia 12 maja 2011 r.


             Wnioski mogą być także składane ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na adres: um@zabludow.pl Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


           Wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Zabłudowa.


Zabłudów, dnia 20 kwietnia 2011 r.
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale