RADA UDZIELIŁA ABSOLUTORIUM BURMISTRZOWI ZA 2009 ROK


Na XXXV Sesji zabłudowscy radni pozytywnie ocenili działalność finansową Burmistrza Zabłudowa, udzielając mu absolutorium za rok 2009. W trakcie dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu nie wniesiono żadnych uwag do sposobu realizacji inwestycji, które były zawarte w uchwale budżetowej. Zastrzeżeń nie budził również poziom realizacji dochodów i wydatków budżetowych.
Rozpatrując kolejne projekty uchwał, Rada upoważniła Burmistrza do podpisania porozumień z Komendantem Miejskim Policji w Białymstoku na przekazanie środków finansowych  z budżetu Gminy Zabłudów z przeznaczeniem na dodatkowe patrole (12.000 zł) oraz remont dachu Komisariatu w Zabłudowie (70.000 zł).
Ponadto na sesji zmieniono stawkę obowiązującej na terenie Gminy Zabłudów, opłaty adiacenckiej. Ustalono, że  wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału wyniesie 10% różnicy  wartości nieruchomości. Maksymalna wysokość tej stawki to 30%.
Rada przyjęła Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zabłudów. Program reguluje m.in. ogólne zasady pokrywania przez gminę kosztów transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych lub elementów elewacji. Program nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji technicznej oraz z zakupem i montażem nowego rodzaju pokrycia lub elewacji.
Radni zatwierdzili logo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zaprojektowany przez wyłonionego w konkursie wykonawcę. Logo Ośrodka będzie zamieszczone na wszystkich publikacjach tej instytucji, stronie internetowej oraz innych materiałach promocyjnych. Dodatkowo uregulowane zostały przepisy prawa miejscowego w zakresie korzystania z logo.
Oprócz podjętych uchwał Rada zatwierdziła dwa sprawozdania: z realizacji Gminnego Programu Gospodarki Odpadami oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
 
 
 
Joanna Jakoniuk
 Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale