STYPENDIA ZA WYNIKI I OSIĄGNIĘCIA W NAUCE


Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów w nauce w roku 2010/2011 składa się w urzędzie marszałkowskim w terminie do dnia 15 lipca 2011r

 Stypendium może być przyznane osobie, która jest mieszkańcem województwa podlaskiego i spełnia łącznie następujące kryteria:

1) jest:

 • uczniem szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej:  podstawowej (oprócz klas I-III), gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej położonej na terenie województwa podlaskiego,
 • studentem I roku uczelni publicznej lub niepublicznej lub słuchaczem I roku publicznego lub niepublicznego zakładu kształcenia nauczycieli, będąc jednocześnie absolwentem szkoły ponadgimnazjalnej, położonej na terenie województwa podlaskiego,

2) uzyskała średnią ocen na koniec roku szkolnego:

 • w szkole podstawowej co najmniej 4,75,
 • w gimnazjum co najmniej 4,5,
 • w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej 4,

3) uzyskała wybitne osiągnięcia edukacyjne:

 • jest laureatem lub finalistą przedmiotowego konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu międzynarodowym lub krajowym,
 • jest laureatem lub finalistą przedmiotowego konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu wojewódzkim,
 • jest laureatem innych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, turniejów lub przeglądów.

Prawo zgłaszania uczniów do stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce przysługuje dyrektorom szkół po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej (w przypadku absolwenta, wniosek zgłasza dyrektor szkoły, w której uczeń uzyskał osiągnięcia edukacyjne).

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów w nauce w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium składa się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku w terminie do dnia 15 lipca każdego roku, na formularzu określonym uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego

Więcej na stronie: WROTA PODLASIA
Powrót
 • Cheap basketball shoes
 • Cheap jerseys
 • cheap nfl jerseys wholesale
 • cheap hockey jerseys
 • air jordans for sale
 • cheap nhl jerseys
 • Cheap NFL Jerseys wholesale
 • cheap nhl jerseys
 • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
 • cheap jordans for sale