XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE


   Powstanie fabryka maszyn rolniczych, głównie kosiarek. Inwestor – firma SaMasz – zobowiązał się pokryć koszty związane z opracowaniem planu miejscowego oraz budową niezbędnych dróg i infrastruktury technicznej
    
                30 października 2012 roku miała miejsce XVIII sesja Rady Miejskiej w Zabłudowie.
            Na sesji uchwalono stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2013 roku oraz podjęto uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku, przyjętej do wymiaru podatku rolnego.
Cena skupu żyta, o której wyżej mowa została określona przez Główny Urząd Statystyczny na poziomie 75,85 zł za kwintal. Rada Miejska obniżyła tę cenę do 64,90 zł. W efekcie podatek rolny w 2013 roku wzrośnie w stosunku do roku 2012 o 3%.
Podatek od nieruchomości wzrośnie o 5%. Ogólnie podatki obowiązujące na terenie gminy Zabłudów w 2013 roku zostały podniesione nie wyżej niż wzrost poziomu inflacji.
            Podjęta przez Radę uchwała intencyjna w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu miejscowego, daje początek pracom planistycznym polegającym na sporządzeniu planu miejscowego dla obszaru o powierzchni 42 h, położonego na północny wschód od drogi krajowej S19, przy wjeździe do Zabłudowa od strony Białegostoku.
Na opisanym wyżej terenie - będącym w części własnością gminy, a w części własnością prywatną, w tym przedsiębiorcy - w przyszłości powstanie fabryka maszyn rolniczych, głównie kosiarek. Inwestor – firma SaMasz – zobowiązał się pokryć koszty związane z opracowaniem planu miejscowego oraz budową niezbędnych dróg i infrastruktury technicznej. Obszar objęty planem będzie nie tylko miejscem lokalizacji planowanej fabryki, ale stanie się ofertą skierowaną dla innych przedsiębiorców i przyczyni się do rozwoju gospodarczego gminy.
            Wprowadzenie zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Zabłudów na lata 2007 – 2013, polegającej na dopisaniu zadania pn. „Słoneczna Gmina Zabłudów” pozwoli burmistrzowi na złożenie wniosku o dofinansowanie tego przedsięwzięcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W ramach zamierzenia mieszkańcy, którzy przystąpili do projektu będą mogli liczyć na dofinansowanie 65% kosztów zakupu i montażu instalacji solarnej w należących do nich domach. Projekt obejmuje ponadto montaż instalacji na gminnych budynkach użyteczności publicznej tj. szkołach i Urzędzie Miasta.
            Przedmiotem obrad sesji Rady Miejskiej były także wnioski sołectw: Aleksicze, Folwarki Małe, Kuriany i Tatarowce złożone do funduszu sołeckiego.
Sołtysi w/w miejscowości, po odrzuceniu z przyczyn formalnych, wniosków przez burmistrza skierowali je do Rady.
Radni analizując wnioski wzięli pod uwagę wyjaśnienia złożone przez sołtysów i pozytywnie rozpatrzyli wnioski Aleksicz i Folwark Małych. Wnioski sołectw: Kuriany i Tatarowce nie zyskały akceptacji Rady. W myśl przepisów Ustawy o funduszu sołeckim, środki funduszu mogą być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć będących zadaniami własnymi gminy. Przedsięwzięcia te powinny być we wniosku oszacowane. Koszt realizacji wskazanych przez sołectwa zadań nie może przekraczać kwoty przysługującej danemu sołectwu.
Przyczynę odrzucenia wniosków Rada uzasadniła faktem, iż sołectwo Kuriany uchwaliło wniosek, w którym nie uwzględniono kosztów przygotowania dokumentacji projektowej związanej z budową boiska. Sołectwo Tatarowce wnioskowało o naprawę drogi powiatowej. Przedsięwzięcie to należy do zadań innej jednostki niż Gmina Zabłudów tj do Powiatu Białostockiego.
            Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie podjęte na XVIII sesji będą udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie http://um-zabludow.pbip.pl .
J.JPowrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale