XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE


Remonty dróg i szkół oraz oraz aktywizacja zawodowa osób będących w złej sytuacji ekonomicznej to tematy poruszone na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej.

 

 

 

W dniu 13 lutego 2009r miała miejsce XXII sesja Rady Miejskiej w Zabłudowie.


Na sesji, Radni podjęli uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi białostockiemu na dofinansowanie:

 • remontu drogi powiatowej Pawły – Dawidowicze. Remont będzie polegał na poczwórnym utwardzeniu nawierzchni żwirowej emulsją,
 • przebudowę ulicy 3 – go Maja w Zabłudowie. Zakres robót obejmie wykonanie chodnika wzdłuż północnej strony ulicy oraz utwardzenie jezdni dodatkową warstwą asfaltu. Zadanie to jest przewidziane do wykonania w I półroczu br.
 • zadań polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej na przebudowę: ulicy Chodkiewicza w Zabłudowie i odcinka drogi łączącego, wieś Halickie z miastem Białystok.


Burmistrz – Jacek Lulewicz poinformował, że w I półroczu br, rozpocznie się remont ulicy Surażskiej.
Z pracami na ulicy Białostockiej w Zabłudowie ruszy również GDDKiA.


        Ponadto w 2009 roku wykonany zostanie remont budynku Szkoły Podstawowej w Białostoczku.
Na to zadanie gmina przeznaczy 110.217,29 zł- tj 25 % wartości zadania, pozostałe 75% kosztów zostanie pokryte ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. O dofinansowanie z EFRR Gmina Zabłudów ubiegała się również w związku z planowanym remontem Szkoły Podstawowej w Zabłudowie. Wartość kosztorysowa zadania to 1.546.099,65 zł. Planowany wkład własny gminy wynosi 25%, co stanowi kwotę 386.524,93zł.. Niestety projekt nie znalazł się na liście rankingowej wśród zadań zakwalifikowanych do finansowania z EFRR.

         Radni na wniosek Burmistrza podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Zabłudów do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Do tej pory nasza gmina była jedną z nie licznych gmin wiejskich z obszaru województwa podlaskiego, nie należącą do Związku. Wspólne działania gmin za pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków. Działania prowadzone są na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji z Rządem, konsultacji z Wojewodą Podlaskim, Zarządem Województwa Podlaskiego oraz z instytucjami mającymi w zakresie swego działania sprawy mieszkańców wsi, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak i działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin. 


 Na wniosek Kierownika MOPS Rada podjęła uchwały w sprawach:

 1. sposobu sprawiania pogrzebu osobom zmarłym, w tym osobom bezdomnym oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu,
 2. statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 3. szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. Podjęta uchwała ma na celu aktywizację zawodową osób będących w złej sytuacji ekonomicznej. Zasiłek może być przyznany w szczególności na:
 • podjęcie działalności gospodarczej,
 • pokrycie kosztów przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania,
 • pokrycie kaucji na użyczenie przedmiotów i urządzeń ułatwiających niepełnosprawnym funkcjonowanie w środowisku i podjęcie pracy zarobkowej,
 • udzielenie pomocy w spłacie całości lub części odsetek od zaciągniętych w bankach kredytów na podjęcie działalności gospodarczej,
 • udzielenie pomocy w spłacie zaległości podatkowych, zaległość z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
 •  pokrycie 6-miesięcznego czynszu za wynajem pomieszczeń przeznaczonych pod działalność gospodarczą,
 • udzielenie pomocy na opłaty związane z rejestracją działalności gospodarczej.


Przyznanie pomocy ma charakter fakultatywny, zatem udzielana będzie w zależności od przedłożonych przez osobę zainteresowaną propozycji, co do charakteru i rodzaju planowanej działalności gospodarczej oraz możliwości finansowych gminy.


        Na XXII sesji podjęte zostały uchwały z zakresu organizacji prac: Rady, Komisji Rewizyjnych i pozostałych stałych komisji Rady. Wprowadzono  zmiany w uchwale w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata.
Rada rozpatrzyła również skargę na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Białostoczku w przedmiocie zaniedbania obowiązków służbowych. Radni nie znaleźli podstaw do uznania skargi za uzasadnioną.
      Na zakończenie obrad Rada zaopiniowała, na wniosek Burmistrza miejsca lokalizacji wież telefonii komórkowej. Wśród wskazanych potencjalnych lokalizacji na działkach stanowiących mienie gminy, Radni pozytywnie zaopiniowali lokalizacje przy wysypisku śmieci w Zabłudowie oraz przy cmentarzu katolickim w Zabłudowie.
Powrót
 • Cheap basketball shoes
 • Cheap jerseys
 • cheap nfl jerseys wholesale
 • cheap hockey jerseys
 • air jordans for sale
 • cheap nhl jerseys
 • Cheap NFL Jerseys wholesale
 • cheap nhl jerseys
 • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
 • cheap jordans for sale