XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE


            W dniu 30 października br miała miejsce XXX sesja Rady Miejskiej w Zabłudowie. Radni rozpatrzyli aż 9 uchwał, wśród których znalazła się uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Zabłudów do realizacji projektu systemowego „Odnaleźć siebie”. Będzie to już druga edycja tego programu realizowanego przez MOPS w Zabłudowie. W roku 2010 głównym celem projektu będzie przeszkolenie 17 osób będących pod opieką Ośrodka. Tematyka szkoleń zawodowych, w zależności od deklaracji uczestników, będzie obejmowała takie kierunki jak m.in.: brukarz, spawacz, operator pilarki, kurs prawa jazdy, podstawy obsługi komputera.
         Ponadto, Rada podjęła uchwałę w sprawie: ustalenia cen za deponowanie poszczególnych rodzajów odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Zabłudowie.
Wniesiony pod obrady sesji projekt zawierał ceny zaproponowane przez firmę MPO – administratora wysypiska. Radni po dokonanej analizie czynników cenotwórczych obniżyli cenę za składowanie: odpadów betonowych i gruzu z 230 zł do 150 zł, odpadów z czyszczenia ulic i placów z 220zł do 210 zł, odpadów z targowisk z 230 zł do 150 zł.
         Na XXX sesji uchwalony został również roczny program współpracy na 2010 rok Gminy Zabłudów z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Działając na podstawie przyjętej uchwały, Burmistrz Zabłudowa, ogłosi konkurs na realizację zadań publicznych w 2010 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Konkurs jest skierowany do klubów sportowych i innych organizacji, które chcą w ramach swojej działalności organizować zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabłudów.
         Oprócz podjętych uchwał radni przyjęli sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, w którym Burmistrz poinformował o ogłoszeniu przetargu na „Modernizację systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów”. W ramach tego zadania wybudowane zostaną 4 wodociągi, rozbudowana będzie oczyszczalnia i sieć kanalizacyjna na ulicach Bielskiej, Sikorskiego i Podrzecznej. Łączny koszt zadania to ponad 4,5 mln złotych.
         Radni zapoznali się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w tym o wynikach sprawdzianu w szkołach podstawowych i egzaminu gimnazjalnego w gminie Zabłudów za rok szkolny 2008/2009.
Informacja była przedstawiona w formie prezentacji multimedialnej. Taka forma pozwoliła na bardzo czytelne przedstawienie wyników naszych szkół  na tle województwa oraz kraju.
Do wyników, jakie osiągnęło Gimnazjum w Zabłudowie odniosła się Dyrektor tej placówki – Pani Grażyna Zakrzewska – Dąb, prezentując raport analizujący wyniki egzaminu zewnętrznego w Gimnazjum. Na bazie tej analizy opracowany został „Program naprawczy”.. Celem programu jest podniesienie efektywności nauczania.

W krótkich wystąpieniach  osiągnięcia uczniów i nauczycieli zaprezentowali dyrektorzy szkół podstawowych: Krystyna Zwada z z Zabłudowa, Alina Malinowska z Krynickich, Jolanta Czerniecka z Białostoczku oraz Edyta Szóstko – Łapińska z Rafałówki.

 


 

Wszystkie uchwały podjęte na XXX sesji znajdują się na stronie: http://um-zabludow.pbip.pl/?event=kategoria&id=597

 


 

JJ

Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale