ZAWIADOMIENIE O VIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE


 
Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 594.), zwołuję na dzień 30 czerwca 2015r, VIII Sesję Rady Miejskiej w Zabłudowie VII kadencji samorządu. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.
 
Proponowany porządek obrad:
1.   Otwarcie;
2.   Przyjęcie porządku obrad;
3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
4.   Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym;
5.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;
6.   Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zabłudów za 2013 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zabłudowa za 2013 rok:
a)    rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2014 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego przyjęcia,
b)   podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zabłudowa absolutorium za 2014 rok.
7.   Podjęcie uchwał:
a)    w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
b)   zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2015 rok
c)    w sprawie utworzenia sołectwa Białostoczek,
d)    w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Białymstoku,
e)    w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy
8.   Przyjęcie stanowiska w sprawie budowy drogi krajowej S19 – Kuźnica – Białystok – Rzeszów;
9.   Odczytanie protokołów z kontroli Komisji Rewizyjnej.
10.        Interpelacje i zapytania radnych;
11.        Wolne wnioski;
12.        Zamknięcie obrad.
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Rogucki
 Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale